វិធីងាយៗ ដើម្បីធ្វើឲ្យសេវា Wi-Fi ល្អក្នុងផ្ទះ

វិធីងាយៗ ដើម្បីធ្វើឲ្យសេវា Wi-Fi ល្អក្នុងផ្ទះ

មកដឹង វិធីងាយៗ  ដើម្បី ទទួល បាន សេវា   Wi-Fi  ដ៏ ល្អ ក្នុង ផ្ទះ របស់លោកអ្នក

១ ទីតាំងរបស់ Router

  • ទីតាំងដែលជាជំម្រើសល្អសម្រាប់ការដាក់​Router គឺ នៅចំណុចកណ្ដាលនៃផ្ទះរបស់លោកអ្នក ដើម្បី ឲ្យ សេវា របស់  Wi-Fi ផ្សាយទៅគ្រប់ជ្រុងនៃផ្ទះទាំងអស់​។
  • ជៀសវាងការដាក់ Router នៅតំបន់ដែលមានការបិតបាំងច្រើនជាន់ដែលធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់សញ្ញា Wi-Fi។

២ ប្រភេទ Router

  • ​គួជ្រើសរើសយក Routerដែលមានអង់តែនព្រោះវាធ្វើឲ្យសញ្ញា​​ Wi-Fi កាត់តែខ្លាំងប្រសិនបើ Router​ របស់លោកអ្នកគា្មនអង់តែនទេលោកអ្នកអាចធ្វើការផ្លាស់ប្តូរមកប្រភេទមានអង់តែនវិញ។

៣ ការប្រើប្រាស់

  • ​ក្នងករណីដែល Router​មានល្បឿនយឺតខុសពីធម្មតា លោកអ្នកអាចធ្វើការបិតរួចបើក Router​ ឡើងវិញ (Restart) ការធ្វើដូច្នេះអាចជួយឲ្យសេវា Wi-Fi ដើរស្រួលល្អវិញបាន។
  • ប្រើប្រាស់កម្មវិធីសម្រាប់ការធ្វើតេស្តល្បឿនអ៊ីនធឺណិត ដូចជា Speedtest។

ប្រភពដើមFOSSBYTES

Facebook

Leave a Reply

Close Menu